Lov om begrænsning af grovheder

Print Friendly, PDF & Email

Art: Regler
Emne: Det offentlige
Lov om begrænsning af grovheder og om
ændring af tiltale- og omgangsformer
på offentlige kontorer m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde
Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke
stadfæstet følgende lov:

§1. Der indføres venlighed i den offent-
lige forvaltning.
Ved >venlighed< forstås forskellige ud- tryk fra den offentligt ansattes side, der lader kunden (tidligere; klienten) få den opfattelse, at der fra den offentligt ansat- tes side er tale orn forskellige grader af forståelse for kundens (tidligere: klien- tens) situation eller synspunkter. Stk. 2. Kropsudtryk a) Smil. Smilet, der afstedkommes ved kombineret, sammentrækkende bevæ- gelse af kindernes muskulatur, hvorved tænderne blottes og Iæberne trækkes no- get tilbage fra normalt leje, bør finde pe- riodisk anvendelse omgangen med kun- den (tidligere: klienten. b) Nik. Nikket, der fremkommer som et resultat af et træk i hagens muskler og en samtidig slappelse i nakkens, hvorved der opstår en sænkning af anslgtet, kan fremover anvendes til at udtrykke enig- hed med kunden i visse af denne frem- satte synspunkter eller foregiven accept af samme. C) Hovedrysten er indtil videre indstillet. d) Pegefingeren, der tidligere anvendtes til bankende bevæge1ser mod panden el- ler drejende bevægelser mod tindingen bør kun anvendes til pegning på stiplede linjer eller udgange, eventuelt i kombina- tion med en af de under a) eller b) be- skrevne funktioner. C) Håndtryk og skulderklap kan finde begrænset anvendelse. Stk. 3. Verbale udtryk. a) Benægtede udsagn er indtil videre afskaffet (jvfr. * 1, stk. 1, afsn. C.) Det hedder fremover ikke >Aldrig i livet< eller >De må have spist søm< men eksempelvis >Deres sag vil nu gå videre til bedøm-
melse i udvalg< b) Bebrejdende eller irettesættande ud- tryk finder ikke 1ængere anvendelse. >Og den slags vil De spilde vores tid
med?< afløses af udtryk som >Vi forstår
så udmærket Deres situation.< eller >Jeg
ville selv have gjort det samme i Deres
sted.< C) Udtryk for medfølelse over for kunden kan finde begrænset anvendelse. Det tid- ligere anvendte De må ikke være rigtig klog. afløses af .Man kan se at denne sag har taget på Dem. eventuelt udbygget med et .Vil De ikke sidde ned?. Stk. 4. Andre udtryk for venlighed. a) Udlevering af lommetørklæder til grædende kunder. (papir eller ceilstof) Udle- veringen bør kun finde sted i tilfælde hvor ingen af de ovenfor beskrevne meto- der har vist sig effektiv. b) Drops til børn. Disse kan tænkes udle- veret i de tilfælde hvor barnets tænder er tilfredsstillende stand og mod kvirtering fra forælre eller værge C) Kiap til hunde. Sådanne kan gives, hvor hunden i øvrigt er adgangsberettiget til offentlige kontorer og fri for srnitte. Det påviler kunden at forevise de nød- vendige attester, før klap kan finde sted. Den enkelte ansatte på det offentlige kon- tor træffer selv afgørelse om, hvorvidt det er stridende mod hans/hendes overbevis- ning at berøre hunde. 2. Grovheder fremsat før denne lovs ikræfttræden tilbagekaldes senest 1. april 1985 St.k. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte regler tor gennemførelse af bestemmel- sen stk. 1. 3. Loven træder i kraft ved bekendt- gørelse i Lovtidende. Givet på Christiansborg slot den 24. december 1984 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. Indenrigsmin. 3. a.kt.j.r 2409-12/1984 mv. /BRITTA SCHALL HOLBERG

Se også

Der ligger en vovse gansk... Melodi:  Der sidder en vovse i vinduet Fars fødselsdag… Der ligger en vovse ganske stille, så trist af kedsommelighed. “I dag min familie holder gilde”, men mig vil
Lidt gaver Melodi:  I en kælder sort som kul Vores værtspar, som har fest, vi en hyldest skylder, og det er da soleklart, at vi her dem hylder. Nu må
Idag er vi kommen til fes... Melodi:  Som ungkarl har man det skam godt I dag er vi kommen til fest – der indbudt er mangen en gæst ! “vi takker for budet” –
Til min mand på vores s... Melodi:  Kald det kærlighed I dag som ”sølverpar” vi sammen står. En dejlig fest – det tror jeg – vi får. Vi to har haft hinanden i fem-og-ty-ve
Lidt om kvinderne En god måde at få bordet sammensat på er at skrive en ting ned på en lap papir på alle de kvindelige gæster. F.eks. hvad de arbejder
I anledning af min fødse... Melodi:  Jeg er havren Jeg er XX og har fødselsdag. Det kan jeg jo ikke komme fra. Derfor har til jer, jeg skikket bud: kom og se hvor
Når i er til fest idag Melodi:  I en kælder sort som kul Melodi: I en kælder sort som kul Når I er til fest i dag, er det mig I hylder, og jeg
SØMANDSPOTPOURRI Melodi:  SØMANDS-POTPOURRI Er vi alle klar til afgang, Ved så skøn en strand som man ønske kan, javel – Hr. Kaptajn, hist ved Kattegat og øresundets bred, er
Nordrupsangen Melodi:  Når de lyse lærker synger over Danmark NORDRUP er det bedste sted på jorden, en skøn natur og tæt på Giesegård; dette sted som ligger næsten midt
Nu ta’r vi en vise Melodi:  Dernede i dalen Vi ta’r den gode gamle rundesang på en helt ny måde Mel.: Dernede i dalen Nu ta’r vi en vise, et dansktop-potpourri, med søde.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *