Lov om begrænsning af grovheder

Print Friendly, PDF & Email

Art: Regler
Emne: Det offentlige
Lov om begrænsning af grovheder og om
ændring af tiltale- og omgangsformer
på offentlige kontorer m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde
Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke
stadfæstet følgende lov:

§1. Der indføres venlighed i den offent-
lige forvaltning.
Ved >venlighed< forstås forskellige ud- tryk fra den offentligt ansattes side, der lader kunden (tidligere; klienten) få den opfattelse, at der fra den offentligt ansat- tes side er tale orn forskellige grader af forståelse for kundens (tidligere: klien- tens) situation eller synspunkter. Stk. 2. Kropsudtryk a) Smil. Smilet, der afstedkommes ved kombineret, sammentrækkende bevæ- gelse af kindernes muskulatur, hvorved tænderne blottes og Iæberne trækkes no- get tilbage fra normalt leje, bør finde pe- riodisk anvendelse omgangen med kun- den (tidligere: klienten. b) Nik. Nikket, der fremkommer som et resultat af et træk i hagens muskler og en samtidig slappelse i nakkens, hvorved der opstår en sænkning af anslgtet, kan fremover anvendes til at udtrykke enig- hed med kunden i visse af denne frem- satte synspunkter eller foregiven accept af samme. C) Hovedrysten er indtil videre indstillet. d) Pegefingeren, der tidligere anvendtes til bankende bevæge1ser mod panden el- ler drejende bevægelser mod tindingen bør kun anvendes til pegning på stiplede linjer eller udgange, eventuelt i kombina- tion med en af de under a) eller b) be- skrevne funktioner. C) Håndtryk og skulderklap kan finde begrænset anvendelse. Stk. 3. Verbale udtryk. a) Benægtede udsagn er indtil videre afskaffet (jvfr. * 1, stk. 1, afsn. C.) Det hedder fremover ikke >Aldrig i livet< eller >De må have spist søm< men eksempelvis >Deres sag vil nu gå videre til bedøm-
melse i udvalg< b) Bebrejdende eller irettesættande ud- tryk finder ikke 1ængere anvendelse. >Og den slags vil De spilde vores tid
med?< afløses af udtryk som >Vi forstår
så udmærket Deres situation.< eller >Jeg
ville selv have gjort det samme i Deres
sted.< C) Udtryk for medfølelse over for kunden kan finde begrænset anvendelse. Det tid- ligere anvendte De må ikke være rigtig klog. afløses af .Man kan se at denne sag har taget på Dem. eventuelt udbygget med et .Vil De ikke sidde ned?. Stk. 4. Andre udtryk for venlighed. a) Udlevering af lommetørklæder til grædende kunder. (papir eller ceilstof) Udle- veringen bør kun finde sted i tilfælde hvor ingen af de ovenfor beskrevne meto- der har vist sig effektiv. b) Drops til børn. Disse kan tænkes udle- veret i de tilfælde hvor barnets tænder er tilfredsstillende stand og mod kvirtering fra forælre eller værge C) Kiap til hunde. Sådanne kan gives, hvor hunden i øvrigt er adgangsberettiget til offentlige kontorer og fri for srnitte. Det påviler kunden at forevise de nød- vendige attester, før klap kan finde sted. Den enkelte ansatte på det offentlige kon- tor træffer selv afgørelse om, hvorvidt det er stridende mod hans/hendes overbevis- ning at berøre hunde. 2. Grovheder fremsat før denne lovs ikræfttræden tilbagekaldes senest 1. april 1985 St.k. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte regler tor gennemførelse af bestemmel- sen stk. 1. 3. Loven træder i kraft ved bekendt- gørelse i Lovtidende. Givet på Christiansborg slot den 24. december 1984 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. Indenrigsmin. 3. a.kt.j.r 2409-12/1984 mv. /BRITTA SCHALL HOLBERG

Se også

Vi sammen glade fester Melodi:  En lille nisse rejste Vi sammen glade fester, skal hygge os, det er da klart. Velkommen alle gæster, nu skal vi ha´det rart. Først vil vi glasset
På hende på sølvbryllu... Melodi:  I en kælder sort som kul Hvem er det der sidder der og er så fornøjet? Smukt med fremadvendte tæer, nysselig i tøjet. Det er xx ser
Til mor far & Søste... Kære mor og Far Først vil jeg gerne sige mange tak for denne flotte fest. Det er jo sådan at konfirmationen giver en lejlighed til at tænke
Tak for mad Melodi:  Marken er mejet Hejsa og hopsa – vi takker for maden, det var dejligt med et måltid mad som smagte godt rundt omkring bordet vi løber –
En fødselsdags sang Melodi:  Rist rast filliong gong gong Skolen har fødselsdag, og det fejrer vi med fest i dag. Viben har fødselsdag, og vi hejser vores flag. Og skolen står,
Vi samlet er til fest i d... Melodi:  Menuetten fra Elverhøj A: Vi samled er til fest i dag. B: Med vin og mad i venners lag. C: At køre langt er ingen sag. D:
Vi vil male dagen blå Melodi:  Vi vil male dagen blå Vi vil male dagen blå, med en solskinsstribe på. Vi har lige været i kirke, for at se på de 2 virke.
40 år Melodi:  Yesterday Navn – 40 år Melodi: Yesterday (The Beatles) Fyrre år Helt utroligt dog som tiden går Du er stadig smuk med lækkert hår Men du er
Hvis nu min maj kommer fu... Melodi:  Så går vi rundt om en enebærbusk Hvis nu min maj kommer fuld hjem i daw, hwa a tænker nok haj gør, å det jør haj osse
Vores ønskeseddel Melodi:  Jubi jæ jæ jubi jubi jæ Denne meddelelse skulle egentlig have været udsendt sammen med indbydelserne, men på grund af trykkeriets sendrægtighed foreligger den først nu, hvilket

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *